Skip to content

Постигане на сигурност в класната стая

Учителите създават сигурна среда, за да могат те да изучават по-комлексни въпроси. Това очевидно е много важно. Не предлагаме настоящите насоки за използване на упражнения, с които сме работили за постигане на сигурност в класната стая.

Предложение за Споразумение за работа

Права & Задължения

 • Уважаваме правото на всеки участник да избере как той/тя ще участва във всяка сесия / упражнение и какво ще е задължението им към обучителния процес.
 • Ето защо, ние се въздържаме от какъвто и да е натиск
 • Ние познаваме нашите права и задължения:
  • да се въздържаме от поставянето на етикети
  • да отказваме стереотипизиращите предположение на другите
  • да съхраним себе си от ограничаващи и обобщаващи изводи на другите

Взаимодействие

 • Ние насърчаваме и подкрепяме задаването на въпроси с цел изясняване, проверка и разбиране на различните и подобните мнения.
 • Когато някой говори, ние се съгласяваме първо да потърсим съгласието на говорещия, ако искаме да коментираме или да оборим нещо, което той казва.
 • Ние се съгласяваме да участваме конструктивно в този обучителен процес, да прекъсваме урока, ако искаме да направим коментар или опровержение на казаното.
 • Ние сме наясно, че трябва да говорим само от гледна точка на нашия личен опит, тъй като всеки от нас е еднакво полезен за дискусията, и нашите идеи, мнения и чувства са еднакво важни, независимо дали съвпадат с тези на другите или не.

Задължения

 • Съгласни сме да уважаваме времевите граници, които ще си поставим и да преговаряме за промяната им, ако такава се налага
 • Ние ще уведомим групата, ако възнамеряваме да напуснем по-рано или ако се налага да пропуснем част от заниманията, уважавайки нашия принос към груповата работа.

Ученето

 • Наясно сме, че всяко твърдение или заявено отношение по време на заниманията може да бъде променяно или развивано; те не са фиксирани

Поверителност

 • Уважаваме споделените тайни, съгласявайки си да не повтаряме и разгласяваме това, което е било споделено в групата от неин член. Групата би могла да дискутира и да договори процедура, по която да се проследи развитието на даден проблем и да се сподели с групата.

Градивна обратна връзка

 • Ако има нещо, казано от учителя или водещия дискусията, което намирам за тревожно, болезнено за мен, тягостно, подтискащо съм задължен да го уведомя веднага. Това е един от начините, по който ние продължаваме да предизвикваме и възпрепятстваме подтискащо поведение и отношение. Това също така е съществен аспект от уважението към уязвимостта ни, което дължим един на друг.

 

Създаване на поле за действие

В тази част ние предлагаме лист с упражнения, които са въведение към филма. Може да бъде избрано всяко от упражненията, стига учителят да смята, че има нужда от него, не е задължително да се изпълняват всичките. Голямата част от тях могат да бъдат много полезни за осигуряване на атмосфера на споделяне в класната стая.

За да прецени нивото в класа и в каква посока може да поеме дискусията учителят може да използва упражнението – игра на асоциации.

Игра на асоциации: всеки ученик казва една дума (или я пише на дъската), с която асоциира думата хомосексуалност. Това ще даде представа на учителя за това какви са чувствата на класа и кои теми трябва да бъдат обсъдени първо. Ако е нужно, това упражнение дори би могло да помогне да се определи кой филм е подходящ за този клас.

След това учителят трябва да разясни на учениците някои съществуващи, но неизказани правила за пола и сексуалната идентичност, а и за поведението като цяло. Теми като влюбването в човек от собствения пол или обяснение на думата транс-сексуален могат да бъдат прегледани, но само накратко. В зависимост от възрастта на децата и проблематиката във филма (учителите трябва да са гледали филмите предварително), могат да бъдат зададени някои въпроси, на които учениците трябва да търсят отговор, докато гледат. Например: Опитайте се да откриете правило, което разпознавате като хетеро-нормативно (първо обяснете какво означава това). Или кой мислите, че е гей във филма?

По време на целия урок/дискусия учениците трябва да бъдат стимулирани да задават въпроси. Това ще осигури сигурна среда, а отговорите помежду им ще им помогнат да приемат различни гледни точки. Ако се повдигне спорен въпрос, учителят може да поправи/насочи ученика. Филмът ще повдигне въпроси като: тормоза сред децата, ролеви модели, религия, разкриването и вероятно въпроси, свързани със сексуалността. Обикновено след първата игра на асоциации е добре да се отговори на някои от най-належащите въпроси.

Дискусия след гледането на филма

След като гледате филма, оставете време и позволете на учениците да споделят първите си реакции. Това също така ще ви покаже колко богата може да бъде дискусията.

Опитайте се да коментирате, това което сте гледали, само в ролята си на наблюдател: Какво видяхте вие? Другите също ли видяха това? Може ли да се разпознае някаква тенденция? Актьорите следват ли традиционните правила? Сравнете тези правила с други, писани правила, които биха могли да бъдат обществено приети (червен светофар за колелета или да не се пуши в ранна възраст). Това би помогнало на дискусията.

Обяснете на учениците, че традиционно прокламираната като задължителна хетеросексуалност, а също така и правилата за сексуалните отношения изобщо са неписани или негласни правила и затова са много по-силни в способността си да ограничават индивида. От момента, в който започнем да се социализираме, научаваме за това, а и малките деца разбират донякъде нуждата да си мълчат по темата. Така тя се превръща в тема-табу. Мълчанието е първият начин (и може да се превърне в много силен начин) да се репресират индивиди, които се чувстват различни.

Така ще стигнете и до обсъждането на смисъла на тези правила. Защо това (хетеросексуалността или някои стереотипни схващания за различните роли на двата пола) е правило; къде е коренът на това правило? Кой е решил, че да бъдеш момче, означава да се държиш по определен начин? Кой е решил, че ако си момиче ще те привличат момчета, а не момичета?

Да се поговори с учениците за това какво точно означава да се гордееш, че си ЛГБТ и защо, може да бъде добър край на упражнението. В живота винаги трябва да преодоляваме трудности. Обществото прави съществуването трудно за ЛГБТ. Всеки в класната стая може да се опита да потърси собствените си чувства, когато преодолява трудностите, които възникват, когато посмее да е различен. Можем да се опитаме да си представим какво означава да се чувстваш горд да бъдеш ЛГБТ в свят, в който повечето хора са хетеросексулани; да бъдеш горд от това, че си черен в един бял свят или мюсюлманин в един християнски свят. (Въпреки това аз не бих се чувствала горда от това, че съм лесбийка в свят в който повечето хора са лесбийки, черна в свят пълен с черни хора или мюсюлманка в мюсюлмански свят). Това, което ме прави горда е преодоляването на трудностите от това, че съм различна сред връстниците ми.

Чрез оказването на подкрепа на групата може да се помогне на участниците да бъдат щастливи с техните собствени различия. Ако всеки от нас започне да идентифицира по какъв начин е различен от останалите, групата ще развие солидарност към различията и няма да наказва различното поведение.

Попитайте учениците какво мислят за дискусията и какво са пропуснали или какво повече биха искали да научат. Дайте някои примери за това как може да се придобие повече информация, имайки предвид тяхното положение и обкръжение.