Skip to content

Речник на термините на ЛГБТ

Предговор
Представяме ви речник на термините, свързани с половата идентичност и привличането между лица от един и същи пол. Той ще ви помогне за разбирането на ключови понятия и идеи, а също така е и демонстрация как думите променят своя смисъл и значение през времето. Особено в тези случаи когато говорим за равни права и възможности и ЛГБТ хора значението на тези думи се променя относително често поради юридически, социални и културални промени, които се случиха в последното десетилетие.

 

Андрогин (англ. - Androgyny) Когато става дума за половата идентичност с това понятие бележим отричането на „двоичния полов модел” (виж по-долу) и признаване на възможността за размиване на някои общоприети граници и различия между половете. Това е човек, който не се вписва пълно в мъжката или женската роля, която общността им приписва. Много хора вярват, че стереотипите ни поставят под напрежение от ранна детска възраст и ни карат да се придържаме към модели на поведение, които се асоциират с представите за нашия пол.

Аутване (от англ. - outing) Разкриване на нечия хомосексуалност от страна на трето лице, без заинтересованият да е дал съгласието си. Във Великобротания и САЩ е незаконно работодател да разкрие, че негов работник е транссексуален на трета страна без разрешение. Думата е възприета в българския

 

Бисексуален (англ., Bisexual) Индивид, който физически, романтично, емоционално и/или духовно изпитва привличане и към мъже, и към жени

 

Видимост Отбелязва колко видима е дадена група сред широката публика. Когато става дума за ЛГБТ, можем да кажем, че младите ЛГБТ хора често се чувстват 'невидими', защото не виждат и не чуват за никой друг като тях.

 

Гей Използва се да опише хората, които имат продължителни физически, романтични, емоционални и/или духовно привличане към хората от същия пол. В българския език думата „гей” е и прилагателно (гей-хора, гей-мъже, гей-жени, гей-общност). Като прилагателно „гей” обхваща не само хомосексуалните мъже, но и хомосексуалните жени (жена гей), а в някои случаи се употребява и въобще относно нехетеросексуалните.

Гей Прайд / Гей гордост (от англ. gay - шарен, весел; и pride - гордост) е философия и движение в различни страни по света, отстояващо тезата, че лесбийките,  гейовете, бисексуалните и  транссексуалните  трябва да бъдат горди (или по-скоро не би трябвало да бъдат дискриминирани). Съвременното движение на „гордостта“ започва след размириците в Stonewall (САЩ) през 1969г. Парадите на гордостта са нещо нормално за западните общества.

 

Двоичен модел Модел, който предполага, че всеки трябва да бъде само мъж или само жена.

Джендър куиър (genderqueer) Алтернативен термин, за транс хората, които отричат бинарния модел по отношение на пола. Терминът е нов опит да се определи една специфична ситуация по отношение на половата идентичност, която не се вписва в утвърдените бинарни понятия, а се отнася до комбинация от полови идентичности и сексуални ориентации. Младите хора го предпочитат пред „транс”.

Дъга (в англ.: rainbow) Дъгата е символ на ЛГБТ общността. Най-често е изобразена като знаме, понякога наричано „знаме на свободата”. Оригиналната символика на цветовете на този символ (Бейкър): розов – сексуалност, червен – живот, оранжев – здраве, жълт – светлина, зелен – природа, синьо – спокойствие, хармония, виолетов – дух. ЛГБТ флаг Този флаг още се нарича флаг на дъгата. флаг на гордостта и флаг на свободата и е символ на гордостта на хомосексуалните и трансджендър (ЛГБТ общността). Символ на гордостта на ЛГБТ, най-често изобразен във формата на знаме и понякога наричан „знаме на свободата“. Първоначално направеният дизайн от Гилбърт Бейкър през 1978 година е подобен , но не същия като този на знамето на мира от седем цвята, базиран на дизайн от Пикасо, който е бил и първият флаг, развят на протест в Италия през 1961 година.

 

Интерсексуален Лице, което има характеристики и на двата пола; притежават полови белези, които ги причисляват или ги отличават и от двата пола. Много деца са родени интерсексуални и техния пол обикновено се определя от операция. Това често води до полова дисфория.

 

Кросдресинг (англ. - Cross-dressing) Практиката на носене на дрехи или аксесоари, считани в дадена култура за подходящи или предназначени за противоположния пол. Кросдресигът не е индикaтор за сексуална ориентация. Кросдресърите са хора, които поради различни мотиви се обличат в дрехите на представителите на противоположния пол. Не е задължително кросдресърите да определят себе си, да желаят да станат като или да подражават по поведение на представителите на противоположния пол. Виж. „Трансвестизъм”

Куиър (от английски: queer — необичаен, странен, чудат) Алтернативен термин за ЛГБТ. Терминът е бил използван в миналото в обиден смисъл (в английския - презрително определение на човек с хомосексуална ориентация) и ето защо не всички гей хора го приемат. Други напротив - считат останалите названия, функциониращи като етикети, за неадекватно квалифициращи техните предпочитания и идентичност.

 

ЛГБ (прил. име) Съкръщение на Лесбийка (Л), Гей (Г) и Бисексуален (Б). Често използвано съкращение. Често се добавя и Т за транссексуален. Този акроним се счита за по-точен, приемлив и не толкова противоречив. Официално се използва от почти всички организации и центрове на гей-общността, както и от ЛГБТ медиите в англоезичните държави.

Лесбийка Жена, която изпитва продължително физическо, романтично, емоционално и/или духовно привличане към други жени.

 

Медицински модел Модел, който разглежда сексуалната ориентация и/или половата принадлежност като медицински проблем. Поддръжниците на медицинския модел имат тенденцията да гледат на ЛГБТ хората като на „имащи проблем“, който трябва да се „разреши“ чрез медицинска намеса. Медицинският модел има тенденцията да третира хомосексуалността и транссексуалността като патология и е бил нещо обичайно и в Източна, и в Западна Европа през двадесети век. През 2010 година Франция премахва „транссексуалността“ от списъка с умствени заболявания. До днес тя е единствената страна, направила това. Виж: социален модел.

Мъчение Нежелателно поведение или държание, което може да бъде използвано, за да разстрои, обиди или принуди; често сексуално по същество. Като тормоза, то често е мотивирано от хомофобия и трансфобия.

 

Нетолерантност Крайност; мнение, базирано на незнание. Някои хора бъркат „толерантност” с „приемане”, тъй като е обратното на нетолерантност. Човек, обаче, „толерира” нещо лошо, като например определено ниво на престъпност и вандализъм в нашето общество. Затова ние използваме „чествам”, вместо „толерирам”.

Нормален (в англ. straight) Използва се в разговорната реч като синоним на хетероскесуален.

Нулева толерантност Подход, свързан с равнопоставеността, който проповядва неприемане, расизъм, изваждане извън строя, хомофобия и т.н.

 

Поддръжници (англ. - аllies) Хора, които са хетеросексуални и съзнателно и убедено подкрепят равните граждански права на ЛГБТ.

Пол (sex) Мъжки или женски, в зависимост от физически сексуални характеристики.

Полова дисфория Чувството, че нечий пол е различен от този, с който се е родил* Това чувство обикновено започва в ранна детска възраст. Някои хора предпочитат израза „разнообразието на пола”, тъй като „дисфория” предполага, че нещо не функционира както трябва и има негативен смисъл, загатвайки за заболяване.
*Половата дисфория е признато медицинско състояние. Тези, които са в това състояние, не чувстват вътрешно, че принадлежат към пола, с който са се родили. Много от хората в това състояние изпитват толкова интензивен и дълготраен дискомфорт, че преминават през медицинска операция, за да променят телата си. (Whittle, 2002)

Полова идентичност (gender identity – от англ. gender - род, пол, вид) Описва начинът, по който даден човек се възприема от гледна точка на своята полова принадлежност; половото самосъзнание, съзнанието за притежавана мъжественост или женственост така както е разбирана тя в конкретната култура или общество. Т.е. дали човекът се възприема или е възприеман от другите като мъж, като жена, или като нещо по-различно, при това без оглед на физиологичния му пол.

Полово разнообразие - Виж „Полова дисфория”.

Права на човека Основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически произход, раса, религия, език или друг статус“. Всички хора имат равни права, поради самата си принадлежност към човечеството.   Често се използва заедно с Равенство.

Предразсъдък Траен, привичен лъжлив възглед; предварително приемане на дадена теза, съставяне на мнение или осъждане на група хора.

Престъпление от омраза Престъпление, което е мотивирано от предразсъдък. В повечето европейски страни това включва и хомофобията или трансфобията.

Промяна на пола Използва се за операция за промяна на физическия пол. Тази операция е на разположение на хора в зряла възраст от Европа.

 

Равенство Осигурена възможност всички хора да бъдат възприемани и третирани като равни и да имат еднакви политически, икономически, социални и граждански права.

Равни възможности Концепция, че всички хора трябва да имат еднакъв достъп до работни места, услуги, жилище, здравеопазване и т.н., независимо от раса, здравословно състояние, възраст, сексуална ориентация, пол и т.н. Всички европейски страни имат законодателства, свързани с равнопоставеността, но те се различават по обхват.

Разкриване (англ. - coming out) Oсъзнаването, самовъзприемането, самоопределянето, разкриването или още използваме и “каминг аут” e процес на самоосъзнаване и споделяне (откриване) на идентичността спрямо и по отношение на сексуалната ориентация. Процесът, чрез който някой признава, че е гей, лесбийка или бисексуален. Изразът произлиза от английското "coming out of the closet", тоест "да излезеш от гардероба/килера" в смисъла на "да излезеш от скривалището си". Хората могат да се разкрият „напълно” или „частично”, напр. открити са по въпроса с приятели, но не и със семейството или обратното. Публичното оповестяване на сексуалната ориентация може да бъде, но може и да не е част от процеса „каминг-аут”.

Различие Признаване на това, че не всички сме еднакви. Разпознаването, приемането и честването/отбелязването на различието е част от процеса на развитие на едно равнопоставено общество. Виж: разнообразие.

Разнообразие Подход, който се стреми да почита различието между хората. Отбелязване на разнообразието Да се празнува разнообразието и различието означава да се акцентира върху положителните ценности на разнородното общество като начин за поощряване на равнопоставеността и спазване на човешките права.

 

Сексуална идентичност (англ. - sex identity) Описва начина, по който даден човек идентифицира собствената си сексуалност. Сексуалната идентичност и сексуалната ориентация не са еднозначни понятия.

Сексуална ориентация или сексуалност Емоционално, романтично и/или сексуално привличане към партньори от същия или от противоположния пол. Понятието се отнася до трайната тенденция на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към мъже, жени или към двата пола. Сексуалната ориентация се отнася още до чувството за идентичност на индивида на база на това привличане, свързаните с него поведения, както и чувството за принадлежност към общност от хора, които споделят същите влечения. Сексуалната ориентация не бива да се бърка със сексуална идентичност.

Семейство В контекста на ЛГБТ темата - говорим вече за тенденция да се увеличава броят на семействата, в които партньорите са от един и същ пол. Днес децата в западните общества се разкриват като ЛГБТ по-рано. Тези процеси и промени трябва да бъдат отразени в училищната програма и пособия.

Социален модел Модел, който разглежда сексуалната ориентация и вариациите в половата идентичност като част от разнообразието на човешката раса. Поддръжниците на социалния модел имат тенденцията да гледат на обществото и неговите институции дори като на пречка и на подлежащи на промяна, ако ЛГБТ хората страдат от дискриминация или техните нужди не са посрещнати. Социалният модел е приет от повечето европейски страни през двадесет и първи век. Виж: „медицински модел”.

Стереотип Фиксирана, общоприета концепция или образ за човек или група хора, базирани на прекалено опростяване на дадено наблюдавано поведение или черти.

 

Толерантност Виж „нетолерантност”

Тормоз Повтарящо, продължително агресивно поведение, имащо за цел да нарани някого. Може да бъде физическо и/или емоционално. Човек може да бъде тормозен на хомофобска основа, дори и да не е ЛГБТ. В европейските страни хомофобията и трансфобията често са мотив за диспропорционално високите нива на тормоз.

Травестит (и още „трансвестит”) Някой, който се облича с дрехи, които се асоциират с противоположния пол на този, с който е роден. Това може да се случва на публично място или не; понякога или постоянно. Понятието често съдържа определена негативната импликация.

Трансвестизмът (още —  трансвестицизъм) е практиката на носене на дрехи или аксесоари, считани в дадена култура за подходящи или предназначени за противоположния или друг пол. В Западните общества трансвестизмът се практикува по множество различни причини.

Транс (човек или хора) Хора, които смятат, че не принадлежат само към един от двата пола и изразяват това с поведението си. Означава също и човек, който не се съобразява с доминиращите социални роли.

Трансполов (англ. - transgender): 1)Някой, който живее според пола, с който не се е родил, но не е преминал през операция за смяна на пола. 2) същото като транс хора

Транссексуален (transsexual) (същ. име и прил. име) Правен термин за някой, който се подготвя за/ преминава през или е преминал през операция за смяна на пола.

Транссексуалността е форма на полова идентичност, при която даден човек трайно и устойчиво се идентифицира като представител на срещуположния пол. Транссексуалността не е вид сексуална ориентация и няма общо с хомосексуалността. Прието е за обидно да се описва човек като „транссексуален”, защото човек винаги трябва да бъде идентифициран с пола, с който самият той се идентифицира. Прието е, обаче, да се използва „транссексуален” като прилагателно име - напр.: 'транссексуален статут' или 'транссексуална конференция'.

Транссексуална жена (МКЖ) Транссексуална жена е индивид от мъжки пол, който се чувства като жена и изпитва необходимост да живее и да бъде възприеман като жена.

Транссексуален мъж (ЖКМ)
Транссексуален мъж е индивид от женски пол, който се чувства като мъж и изпитва необходимост да живее и да бъде възприеман като мъж.

Трансфобия Ирационален страх, омраза, нетолерантност или предразсъдък към транс хората. Може да бъде демонстриран под формата на устна, емоционална, физическа или сексуална злоупотреба с транс хората.

 

Хетеронормативност Хетеронормативността се отнася за половете и тяхната роля в обществото. Тя признава съществуването на два пола (мъжки и женски), които са противоположни, взаимно изключващи се и допълващи се, и които имат строго определена роля в живота.Терминът е създаден през 1991, за да опише маргинализирането на нехетеросексуалните и схващането, че хетеросексуалността е „нормална“ и „естествена“, тоест самото мислене за сексуалност вече предполага хетеросексуалността, което игнорира или стигматизира хомосексуалността.

Хетеросексуален Човек, чието продължително физическо, романтично, емоционално и/или духовно привличане е към хората от противоположния пол.

Хетеросексизъм Приемането, че всички хора са хетеросексуални и, че хетеросексуалността е норма. Често приема формата на игнориране. Институционализиран хетеросексизъм означава хетеросексизъм, който е твърдо наложен и е систематичен; кара ЛГБТ хората да се чувстват невидими или изолирани.

Хомосексуалност Сексуална ориентация, изразяваща се в трайната тенденция на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към лица от същия пол. Тя се отнася още до чувството за идентичност на индивида на база на това привличане, свързаните с него поведения, както и чувството за принадлежност към общност от други, които споделят същите влечения. В англоговорящите страни думата хомосексуален често се използва като обида и наименованията Лесбийка, Гей и Бисексуален (ЛГБ) се предпочитат.

Хомофобия Ирационален страх, омраза, нетолерантност или предразсъдък към ЛГБТ хората. е термин, отнасящ се до страх, враждебност или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните. Използва се още да означи омраза или пренебрежително отношение към хомосексуалните, сексуалното им поведение и като цяло служи, за да означи проява на фанатизъм. Интернализирана хомофобия (или его-дистонична хомофобия) се нарича проявата на предразсъдъци, която някои хомосексуални изпитват спрямо другите хомосексуални и към самите себе си.

 

CAMP (Камп) Използва се в английския и произлиза от френското “se camper” – „представям нещо преувеличено”. В европейските езици се използва за отбелязване на превзети, театрални маниери и/или поведение от страна на мъжете; представата за гей стереотип


Cisgender (същ. име & прил. име) Термин, отбелязващ точно пасващ си пол по рождение и пол по ориентация.